Document shredding

Bezpečná skartace dokumentů vaší firmy, ordinace, nebo instituce.

ORC recycling s.r.o. nabízí zákazníkům službu „Bezpečná skartace“, jejíž hlavní náplní je skartace dokumentů, likvidace datových nosičů a plastových karet. Bezpečná skartace je služba zabývající se likvidací citlivých informací jak v tištěné, tak i v digitální podobě.

ORC recycling s.r.o. klade velký důraz na využitelnost všech zdrojů a to platí i v případě skartace. Váš materiál je tedy nejenom bezpečně, ale i ekologicky zlikvidován. Skartace účetních dokladů, nebo skartace zdravotnické dokumentace tak již nebude vaší noční můrou.

Papír

Karty

Datové nosiče

Bezpečnost

7

Co vše umíme bezpečně skartovat?

 • skartujeme všechny druhy písemných dokumentů
 • digitální nosiče dat jako jsou CD a DVD nosiče, paměťové a čipové karty.
 • běžné kancelářské dokumenty
 • faktury a účetní doklady
 • bankovní výpisy a jiné dokumenty obsahující citlivé informace
 • vyřazené smlouvy, směrnice apod
 • notářské zápisy, nebo jiné úřední rozhodnutí
 • karty pacientů, rentgeny a další dokumenty obsahující osobní údaje

Pro koho bezpečnou skartaci provádíme?

 • Bezpečnou skartací provádíme jak pro fyzické, tak pro právnické osoby, včetně dokumentů s citlivými údaji
 • Bezpečně skartujeme dokumenty (archiválie) po uplynutí jejich platnosti, resp. po jejich vyřazení na základě skartačního řízení s kterým vám velmi rádi odborně poradíme.
 • Našimi nejčastějšími klienty jsou: lékařské ordinace, školské instituce (základní, střední, vysoké školy), finanční správy, obecní, městské i krajské úřady, polikliniky i nemocnice, právní a notářské kanceláře, bankovní instituce, soudy, soukromé organizace aj.

Vše s důrazem na bezpečnost, GDPR a jinou legislativu – prostě bezpečná skartace. Na závěr vám připravíme skartační protokol. Skartační protokol vám slouží jako doklad o provedení bezpečné skartace vašich dokumentů.

Proč skartovat dokumenty?

 • zamezení zneužití citlivých údajů jak v obchodním styku, tak v rámci nakládání s osobními údaji
 • skartace (likvidace) zamezuje opětovnému použití informací z písemných dokumentů a datových nosičů
 • dodržování platných zákonů a nařízení České republiky, zejména se pak jedná o:

Zákon č. 499/2004 Sb. – zákon o archivnictví a spisové službě
Tento zákon upravuje zejména výběr, evidenci a kategorizaci archiválií a další záležitosti s nimi spojené. Povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií mají subjekty napříč celou společností. Archiválie mají obecně určitou platnost, tedy dobu, v které musí být zachovány (archivovány). Po uplynutí této doby je možno archiválie vyřadit a příslušný zemský archiv požádat o jejich vyřazení. V tzv. „skartačním řízení“ se označí dokumenty, které budou určeny k likvidaci. Právě likvidací dokumentů, určeným ke skartaci se dle výše zmíněného zákona zabývá společnost ORC recycling s.r.o.

Zákon č. 101/2000 Sb. – zákon o ochraně osobních údajů
Zákon upravuje ochranu osobních údajů o fyzických osobách, práva a povinnosti při zpracování těchto údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje jejich předávání do jiných států. Z hlediska skartace dokumentů je v tomto zákoně důležitý § 20 v následujícím změní: „(1) Správce nebo na základě jeho pokynu zpracovatel je povinen provést likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány, nebo na základě žádosti subjektu údajů podle § 21. (2) Zvláštní zákon stanoví výjimky týkající se uchovávání osobních údajů pro účely archivnictví a uplatňování práv v občanském soudním řízení, trestním řízení a správním řízení.“

Z výše uvedeného textu vyplývá, že správce osobních údajů je povinen zlikvidovat osobní informace, pokud je přestane dále využívat. Dle § 46 tohoto zákona pokuty za nedodržení podmínek stanovených v tomto zákoně mohou dosahovat částky až 20 000 000 Kč.


Na čem bezpečnou skartaci provádíme?

Bezpečná skartace (likvidace) je provozována na certifikovaném skartačním zařízení značky Martin Yale, model Intimus 16.50 S. Toto zařízení bylo certifikováno Národním bezpečnostním úřadem a umožňuje skartovat dokumenty do stupně utajení „Důvěrné“. Maximální možná šíře řezu tohoto zařízení je 6x50 mm.

Kolik skartace stojí?

Název služby Druh materiálu Cena za službu
Bezpečná skartace bílých dokumentů (BS-BD) Dokumenty tištěné na bílém papíru (včetně kancelářských spon a spojovačů) ZDARMA
Bezpečná skartace směsných dokumentů (BS-SD) Dokumenty tištěné na barevném papíru nebo veškeré nevytříděné papírové dokumenty obsahující jiné než papírové složky - 4 Kč/kg + DPH
Bezpečná skartace datových nosičů (BS-DN) Datové nosiče - 10 Kč/kg + DPH
Likvidace ostatních materiálů (LOM) Materiály, které nelze skartovat ani využít jako druhotnou surovinu. dle materiálu a akt. ceny za uložení na skládku

Jak probíhá proces skartace?

Zajistíme svoz dokumentů z vaší kanceláře/firmy/ordinace naší svozovou technikou pro:

 • Jednorázový svoz a následná likvidace dokumentů
 • Pravidelný svoz v dohodnutých intervalech – systém Zelené kanceláře


Zelená kancelář

v případech, kdy je Vaše pracoviště/firma většího charakteru, přistavíme vám speciální uzamykatelné nádoby, které vám přinesou mnoho benefitů:

 • Úspora času celého vašeho týmu díky průběžnému vhazování dokumentů do sběrných zásob v potřebnou chvíli.
 • Zajištění pořádku na pracovišti (vyřazené dokumenty budou skladovány v úhledných a bezpečných nádobách).
 • Snížení bezpečnostního rizika v rámci zneužití informací (úspora finančních a časových prostředků).
 • Zvýšíte svůj ESG kredit - stanete se ekologicky smýšlející kanceláří podporující životní prostředí a bezpečnost.

Skartace přímo v areálu firmy

 • Umíme zajisti skartaci přímo na místě a v dohodnutém čase, pokud je připraveno obvyklé množství dokumentů.
 • V případech, kdy je množství dokumentů určených ke skartaci větší množství, jsou tyto dokumenty uloženy v uzavřené zabezpečené hlídané oblasti a poté kontinuálně skartovány.

Reference

VŠB Ostrava, Hruška, Janáčkova Konzervatoř, MÚ Ostrava – Poruba, MÚ Ostrava – Mar. Hory., MÚ Ostrava – Jih, Karvinská hornická nemocnice, Finanční úřady Ostrava, AVE CZ, Česká pojišťovna a.s., České dráhy a.s, Krajská hygienická stanice Ostrava, Krajská veterinární správa Ostrava, Moravskoslezská vědecká knihovna Ostrava, Národní divadlo moravskoslezské, Nemocnice NJ , Archiv města Ostravy, Úřad práce Ostrava

Collection in schools - Event "Green tree"

The company ORC recycling s.r.o. has been operating on the Czech and European markets since 1994 in the field of waste management, specializing in secondary raw materials.

Digital transformation in Orc recycling s.r.o.

is co-financed by the European Union.

The presented project is aimed at strengthening the digital environment and automation at ORC recycling s.r.o. with the help of the acquisition of new technologies. The goal of the project is to digitize and automate part of the company's processes.